Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie niepotrzebnych. lean gry Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w wymiarze siły roboczej jak i używanych półproduktów. Zastosowanie form działania lean management stwarza możliwość uzyskania takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne techniki z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.